MIELIPIDEMITTAUKSISTA MAANMITTARIN NÄKÖKULMASTA
OPINION SURVEYS FROM THE LAND SURVEYOR´S VIEWPOINT

Lyhennelmä Maanmittaustieteiden Seuran lehdessä Maanmittaus nro 1-2/2002 julkaistusta artikkelista

Kirjoituksen alussa tarkastellaan mielipidemittausten luonnetta verrattuna maanmittausalan lähinnä vastaaviin tehtäviin. Keskeisin osa artikkelista analysoi mielipidemittausten uutisointia Yleisradion ja MTV:n nettisivuilla sekä Helsingin Sanomissa pääasiassa 1.6.2002 lähtien 23.3.2003 saakka. Lähes 60 %:ssa uutistiedotteista otsikot arvioitiin vähintään yksipuolisiksi, kyseenalaisiksi tai lievästi harhaanjohtaviksi. Osaksi tilanne johtuu siitä, että tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä koskevia tietoja kuten virhemarginaaleja ei ollut otsikkoa laadittaessa hyödynnetty, ei edes silloin, kun ne oli mainittu tiedotteen varsinaisessa tekstissä. Kahden otantamittauksen erotuksen virhemarginaalia ei ollut mainittu yhdessäkään uutisessa. Selvästi harhaanjohtavia otsikoita havaittiin 4 %:ssa tiedotteista. Uutistiedotteet tarjosivat yleensä heikonlaiset eväät mielipidetutkimusten itsenäiseen tulkintaan. Jos mielipidemittaukseen jää todennäköisesti huomionarvoista systemaattista virhettä, mutta sen suuruus ei ole arvioitavissa, suositellaan tulosten raportointia mieluummin haarukkana kuin pistemäisinä arvoina. Milloin uutisessa kuitenkin viitataan virhemarginaaliin, olisi sen merkitys syytä samalla lyhyesti selittää.

Avainsanat: mielipidemittaus, gallup-uutiset, virhemarginaali

Abstract of the article published in the scientific journal of Maanmittaus nr. 1-2/2002
The article is introduced by describing the nature of opinion surveys compared to similar tasks in geodetic surveys. The key part of the article is focused to the news culture in the main Finnish media mainly from 1 June 2002 until 23 March 2003. In nearly 60 % of the net news bulletins or newspaper articles the headlines were considered at least one-sided, questionable or slightly misleading. This results partly from disregarding the information on the reliability of the surveys, e.g. margins of error, even if mentioned in the ordinary bulletin text. When comparing two measurements with random errors, the margin was never mentioned. Clearly misleading headlines were found in 4% of the bulletins. Most bulletins have not properly briefed the citizens for an independent interpretation of the surveys. If some noteworthy bias remains likely in the survey, but cannot be estimated by quantity, it is recommended that the results be reported as interval rather than point estimates. As the concept of error margin is obscure to most of the citizens, it should be briefly explained in the news whenever mentioned.

Keywords: Opinion survey, gallup news, statistical margin of error